گزارش دوره های پیشین

 

اولین دوره کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۱۹ در کلن آلمان توسط انستیتو علمی پژوهشی فرانکفورت آلمان برگزار خواهد گردید.